Kjøpsvilkår

Mellom HeatSec AS og Kunden, sammen benevnt som Partene, er det inngått følgende avtale:

1.    ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra HeatSec AS til næringsdrivende (B2B). Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for kjøp på fra HeatSec på nett, mail og fysisk. Disse reglene gjelder også avtale kunder der avtalen eventuell er mangelfull, men ikke der avtalen eksemplifiserer.

2.    SELGER

Selger er HeatSec AS, org.nr. 892 095 922.

3.    KUNDE

Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

4.    AVTALEINNGÅELSE

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre til HeatSec AS pr mail, faks eller via nettsidene. HeatSec AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom denne ikke tilfredsstiller formalia krav.

5.    PRISER, LEVERANSE, VIDERESALG og FAKTURA

HeatSec AS forbeholder seg retten til å endre priser uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Alle priser er Ex Works om ikke annet er avtalt. Kun kunder med rammeavtale eller godkjent kreditt kan handle med åpen faktura.

Grunnet eksportrestriksjoner på de fleste varer solgt via HeatSec AS, kan kunde IKKE eksportere, videreselges eller på annen måte endre eier av varer kjøpt fra HeatSec AS, uten forut varsling og mottatt bekreftelse på at denne overføringen er godkjent av HeatSec eller den leverandører.

HeatSec AS tilbyr utover faktura og akonto faktura også VIPPS som betalingsløsning.

6.    SALGSPANT – EIENDOMSRETT

HeatSec AS, forbeholder seg retten til Salgspant i solgte produkter jfr. pantelovens §3-14 flg.

7.    RETUR

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Uavhentede pakker som av transportør returneres HeatSec, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kr. 900,- eks. mva.
Retur av varer uten feil, grunnet feilbestilling eller annet fra kundes side, er ikke akseptert uten på forhånd inngått avtale om dette. Det kan dog gjøres individuelle avtaler, dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.

I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil HeatSec avkorte krediteringen med minimum 25% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg. Software og produkter med personlig lisens tas ikke i retur.

8.    PRODUKTANSVAR

HeatSec AS, fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor HeatSec forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt kjøpt av HeatSec AS.

9.    TVISTELØSNING

Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet avgjøres ved ordinær rettergang ved Forliksrådet i Skedsmo og/eller Nedre Romerike tingrett som verneting.